Carian 
Search - DOCman
Search - Content
Search - Weblinks
Search - Contacts
Search - Categories
Search - Sections
Search - Newsfeeds
 Saiz Pilihan Text 

TABUNG BANTUAN PERUBATAN (TBP)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARIS PANDUAN PEMBERIAN BANTUAN  DI BAWAH TABUNG BANTUAN PERUBATAN (TBP)


1. SYARAT-SYARAT KELAYAKAN


a. Warganegara Malaysia.

b. Pesakit miskin / kurang mampu yang disokong oleh Pegawai Kerja Sosial Perubatan atau Jabatan Kebajikan Masyarakat.

c. Pesakit yang dirujuk oleh Hospital Kerajaan.

d. Orang Kurang Upaya (OKU) yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat.


2. JENIS-JENIS BANTUAN YANG DIPERTIMBANGKAN

a.   Membiayai sepenuhnya atau sebahagian kos rawatan perubatan yang kemudahan tersebut tidak terdapat di Hospital Kerajaan;

b.  Membiayai sepenuhnya atau sebahagian kos pembelian ubat-ubatan yang tidak dibekalkan oleh Hospital Kerajaan tetapi telah berdaftar dengan Biro Farmasutikal Kebangsaan; dan

c.  Membiayai sepenuhnya atau sebahagian kos pembelian peralatan perubatan serta peralatan untuk tujuan rehabilitasi dan meningkatkan kefungsian yang tidak dibekalkan oleh Hospital Kerajaan.


3. KONSEP BANTUAN

a. Bantuan hanya dipertimbangkan sebelum rawatan dibuat. Permohonan bagi rawatan yang telah dibuat tidak akan dipertimbangkan.

b. Bagi rawatan yang diperolehi di dalam negara sahaja.

c.   Rawatan mesti mematuhi garis panduan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh Majlis Perubatan Malaysia.

d. Bantuan yang dipertimbangkan adalah bantuan rawatan perubatan sahaja (lain-lain bantuan seperti sara hidup dan pengangkutan tidak dipertimbangkan).

e.  Pesakit/ Keluarga pesakit perlu menyumbang wang yang mereka mampu bagi membiayai kos rawatan.


4. PESAKIT YANG TIDAK LAYAK

Kakitangan kerajaan atau pesara kerajaan atau anggota keluarga kakitangan Kerajaan yang mendapat faedah perubatan di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2001, Perlaksanaan Kemudahan Perubatan (JPA).


5. JENIS-JENIS BANTUAN YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN

Bantuan bagi tujuan-tujuan seperti di bawah tidak dipertimbangkan:

i.                  Pembayaran ujian-ujian makmal dan diagnostic;

ii.       Rawatan bagi masalah kemandulan (infertility);

iii.       Kaedah rawatan yang baru dan belum terbukti keberkesanannya;

iv.              Rawatan bagi pembedahan plastik untuk tujuan meningkatkan atau mengembalikan kefungsian akan dipertimbangkan tetapi bantuan untuk pembedahan estetik tidak dipertimbangkan; dan

v.                Rawatan berterusan yang mana sebahagian dari kos rawatan sedang dibiayai oleh badan-badan lain.


6. TEMPOH BAGI RAWATAN BERTERUSAN

Sekiranya rawatan yang berterusan diperlukan maka bantuan akan dipertimbangkan untuk tempoh maksima dua tahun sahaja. Setelah tamat tempoh tersebut, permohonan boleh dikemukakan semula jika pesakit masih memerlukan rawatan.


7. KAEDAH PEMBAYARAN


Pembayaran bagi bantuan yang telah diluluskan dibayar terus kepada pusat rawatan / pembekal peralatan.

8. PEMBATALAN PERMOHONAN

Semua permohonan adalah terbatal jika:

i.      Jika maklumat yang diberikan didapati tidak benar. 

ii.     Pesakit yang mendapat tajaan daripada pihak lain atau rawatan tidak diperlukan lagi.


9. JENIS-JENIS PENYAKIT YANG MEMERLUKAN RAWATAN YANG BERTERUSAN YANG BOLEH DIBERI BANTUAN

a.        Blood Disorders ? all blood disorders excluding

i.   Thalassemia for relevant age groups
ii.    Factor V111 deficiency
iii.   Factor 1X deficiency
iv.   Von-Willebrands?
v.    And others where treatment is available at the Government hospitals.

b.        Bone and joint disorders.

c.        Ear and hearing disorders

d.        Endocrine disorders

e.        Eye disorders

i.        Age Related Macular Degeneration
ii.        Photo Dynamic Therapy
iii.        Glaucoma
iv.        Anisometropia
v.        Corneal Opacities

f.        Genetic and metabolic disorders

i.    Special diets (as adviced by medical specialists)
ii.        Medications
iii.        Other proven interventions (as adviced by medical specialists)

g.        Heart diseases
i.    Congenital
ii.        Acquired

h.        Immune disorders

i.        Long term care following surgical intervention

j.        Neurological and neurodegenerative disorders

k.        Orthopaedic conditions requiring surgical interventions

l.        Renal disorders

m.        Respiratory disorders

i.        Chronic respiratory failure requiring home ventilation, home oxygen therapy
ii.                Other chronic conditions

Nota:

Penyakit yang tidak disenaraikan boleh dipertimbangkan untuk bantuan secara ?case to case basis? jika diperakukan oleh Jawatankuasa Teknikal Perubatan.


10. DOKUMEN SOKONGAN

Permohonan juga perlu disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan seperti berikut:

a.    Salinan kad pengenalan / surat daftar kelahiran (bagi kanak-kanak)
yang jelas dan terang.

b.    Laporan doktor yang merawat. Laporan perlu menyatakan tentang penyakit yang dihidapi, rawatan yang diterima, rawatan yang disyorkan, tempat dan anggaran kos rawatan. Laporan tersebut perlu mendapat pengesahan daripada Ketua Jabatan.

c.     Laporan sosioekonomi (Borang B) yang disediakan oleh Pegawai Kerja Sosial Perubatan di Hospital-hospital Kerajaan atau Jabatan Kebajikan Masyarakat.

d.    Salinan penyata gaji dan penyata KWSP terkini (bagi pemohon yang bekerja / pernah bekerja).


11. PROSEDUR UNTUK MEMOHON

a.    Pesakit boleh mendapatkan borang permohonan daripada:

Urusetia Tabung  Bantuan Perubatan (TBP) di alamat seperti berikut:

Kementerian Kesihatan Malaysia,
Bahagian Kewangan,
Aras 7, Blok E7, Parcel 7,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62518 Putrajaya.
Tel : 03-8883 3100 / 3105
Fax : 03-8883 4389  / 4364


b.    Borang permohonan ini juga boleh didapati daripada mana-mana Hospital Kerajaan (Unit Kerja Sosial Perubatan / Unit Kebajikan Perubatan) dan Jabatan Kebajikan Masyarakat.

c.     Pemohon hanya perlu mengisi borang A, manakala borang B akan diisi oleh Pegawai Kerja Sosial Perubatan daripada Hospital-hospital Kerajaan atau Jabatan Kebajikan Masyarakat.

d.    Borang yang telah lengkap hendaklah diserahkan kepada Pegawai Kerja Sosial Perubatan di Hospital-hospital Kerajaan atau terus ke alamat di atas.

12.  PERTANYAAN

Sebarang pertanyaan berkaitan dengan garis panduan ini boleh dikemukakan terus kepada pihak urusetia TBP di alamat di atas ataupun menghubungi Tel: 03-8883 3100/ 3105.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia