Posted on: 27/09/2021 Posted by: Portal Maklumat Rakyat Comments: 0

Agenda transformasi sektor air 2040 (WST 2040) akan diperkenalkan untuk menetapkan hala tuju strategik bagi memastikan sektor air sebagai pemacu pertumbuhan yang dinamik, di samping memastikan jaminan bekalan air untuk semua.

Menurut dokumen Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK12) yang dikeluarkan Unit Perancang Ekonomi, transformasi itu akan dilaksanakan melalui empat fasa mengikut tempoh Rancangan Malaysia dengan tumpuan khusus dalam setiap fasa dengan hasrat Malaysia menjadi hab industri air serantau pada 2040.

Empat fasa transformasi sektor air ialah fasa satu RMK12 (2021-2025), mempergiatkan penerimagunaan Pengurusan Sumber Air Bersepadu (IWRM); fasa dua RMK13 (2026-2030) membangunkan teknologi tempatan setanding dengan standard antarabangsa; fasa ketiga RMK14 (2031-2035) mencapai ekonomi bidangan dan fasa keempat RMK15 (2036-2040), menjadi hab industri air serantau.

“Fasa satu iaitu penerimagunaan IWRM akan dipergiatkan kerana ia paling kritikal dan merupakan asas kepada transformasi ini.

Pasukan petugas khas yang dianggotai oleh wakil sektor awam dan swasta akan ditubuhkan di bawah Majlis Air Negara yang berperanan memberi panduan, menyelaras, memantau dan melapor kemajuan pelaksanaan agenda WST 2040.

“Pasukan ini juga akan bertanggungjawab mengkaji dan menjajar semula serta menyediakan syor penambahbaikan untuk menjayakan agenda ini,” menurut dokumen itu.

Dalam pada itu, dokumen tersebut turut mencadangkan platform perundingan awam diwujudkan pada peringkat negeri dan daerah yang melibatkan orang awam secara aktif dalam pengurusan sektor air.

Bagi memastikan keberkesanannya, keupayaan dan kemahiran ahli akan dipertingkatkan, terutama dalam penyelesaian konflik dan perundingan selain pelan komunikasi strategik juga akan dirangka untuk memastikan transformasi sektor air dilaksanakan dengan berkesan.

Selain itu, usaha memperkukuhkan tadbir urus pada peringkat Persekutuan, negeri dan daerah akan dilakukan termasuk semakan semula perundangan berkaitan air supaya selari dengan Rang Undang-Undang Sumber Air 2016.

“Semakan ini akan menyediakan asas perundangan bagi penubuhan pihak berkuasa pengurusan sumber air di semua negeri untuk memastikan pelaksanaan IWRM yang berkesan dan perancangan guna tanah yang lebih baik pada peringkat daerah dan negeri,” menurut dokumen itu.

Di samping itu, penggunaan Sistem Imbangan Air Negara (Nawabs) akan diperluaskan untuk menyediakan data yang komprehensif pada masa nyata dan penyedia perkhidmatan air akan digesa untuk mengkaji alternatif bagi menjana hasil bukan berasaskan tarif terutama daripada aktiviti kitar semula air.

Turut disyorkan penggunaan teknologi berasaskan alam semula jadi iaitu tanah lembap buatan yang menggunakan teknologi biokejuruteraan yang bersesuaian akan dibina bagi merawat air sisa dan air yang terkumpul dalam kolam takungan.

Sumber:BERNAMA